EXTERNÁ ZODPOVEDNÁ OSOBA

 

NECHCE NA SEBA PREVZIAŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV KONATEĽ ANI ZAMESTNANEC ?
VYUŽITE SLUŽBY NAŠEJ EXTERNEJ "ZODPOVEDNEJ OSOBY" A CELÁ AGENDA PRECHÁDZA NA NÁS.
(A vy sa môžete venovať v klude svojej práci.)

Zákon hovorí, že ak prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb,môže výkonom dohľadu poveriť jednu , alebo viac tzv. "zodpovedných osôb", ktoré dozerajú na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov. Ak zodpovednú osobu nepoverí, musí svoje informačné systémy oznámiť úradu a všetky práva a povinnosti automaticky prechádzajú na neho - konateľa spoločnosti. ( napr. poučenie oprávnených osôb, posudzovanie a kontrola technických, personálnych a organizačných opatrení a mnoho iných povinnosti. Taktiež pri prípadnej kontrole sám komunikuje s inšpektormi a zodpovedá sa svoje vyjadrenia.


Nenašli ste nikoho zo zamestnancov, ktorý prevezme na seba túto zodpovednosť, pretože :

a)      Musí ovládať zákon č.122/2013 Z.z.?

b)      Musí ovládať vyhlášku č.164 a 165/2013 Z.z. ?

c)      Musí si ovládať zákon č. 311/2001 Z.z. – zákonník práce ?

d)      Musí si ovládať zákon č.  č. 300/2005 Zb. Trestný zákon  - Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi ?

e)      Musí si ovládať časť ústavy Slovenskej republiky a základné ľudské práva a slobody ?

f)       Musí absolvovať skúšku v Bratislave na Úrade na ochranu osobných údajov ?

 


PRE VŠETKÝCH VÁS MÁME RIEŠENIE A BONUS NAVYŠE

Poskytneme pre Vás externú zodpovednú osobu a prevezmeme na seba všetky povinnosti a navyše,( nakoľko pokuty udelené úradom za porušenie poviností môžu byť veľmi vysoké ) Vám poskytneme poistné krytie až do výšky 60.000,- €

 


VÝHODY EXTERNEJ ZODPOVEDNEJ OSOBY :

a) vždy aktuálne informácie o zákonoch,

b) preškoľovanie oprávnených osôb,

c) žiadne riziko pokút, poistenie do 60.000,-€

d) zastupovanie prikontrolách,

d) právne poradenstvo,

f) analýza rizík v spoločnosti - audit,

g) mnoho ďalších výhod,

 


SLUŽBY SPOJENÉ S VÝKONOM ZO

(1) Zodpovedná osoba je povinná pred začatím spracúvania osobných údajov v informačnom systéme posúdiť, či ich spracúvaním nevzniká nebezpečenstvo narušenia práv a slobôd dotknutých osôb. Zistenie narušenia práv a slobôd dotknutých osôb pred začatím spracúvania alebo porušenia zákonných ustanovení v priebehu spracúvania osobných údajov je zodpovedná osoba povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť prevádzkovateľovi; ak prevádzkovateľ po upozornení bez zbytočného odkladu nevykoná nápravu, oznámi to zodpovedná osoba úradu.

 

(2) Zodpovedná osoba je povinná zabezpečovať

a) potrebnú súčinnosť s úradom pri plnení úloh patriacich do jeho pôsobnosti; na požiadanie je zodpovedná osoba povinná úradu kedykoľvek predložiť svoje písomné poverenie a písomné oznámenia podľa odseku 1,

b) povinnosti podľa odseku 1,

c) dohľad nad plnením základných povinností prevádzkovateľa podľa § 6,

d) poučenie oprávnených osôb podľa § 21,

e) vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa § 28 až 30,

f) prijatie bezpečnostných opatrení podľa § 19 ods. 1 až 3, dohliadať na ich aplikáciu v praxi a zabezpečovať ich aktualizáciu podľa § 19 ods. 4,

g) dohľad nad výberom sprostredkovateľa, prípravu písomnej zmluvy so sprostredkovateľom a počas trvania zmluvného vzťahu preverovať dodržiavanie dohodnutých podmienok podľa § 8,

h) dohľad nad cezhraničným prenosom osobných údajov podľa § 31 a 32,

i) prihlásenie informačných systémov na osobitnú registráciu, ich odhlásenie alebo nahlasovanie zmien alebo zabezpečovať vedenie evidencie informačných systémov podľa § 34 až 44.

 


NIEKTORÍ NAŠI KLIENTI, KDE VYKONÁVAME ČINNOSŤ EXTERNEJ ZO:

MAN POWER
YAZAKY MICHALOVCE
AGENTÚRA MINISTERSTVA - ASFEA
WHIRPOOL
MALL
SIKO KÚPEĽNE
SOREA
HOTEL PARTIZÁN
AUSTRIA TREND HOTEL
HEMO MEDIKA
PRILLINGER
AS SELECTA
FM SLOVENSKA
ILJIN
CROWN
VYSOKA ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ BA
VYSOKA ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ BB
AKADÉMIA UMENÍ BB
KÚPELE LÚČIVNÁ
KÚPELE SLIAČ
RAVEN
a mnoho ďalších, spolu 46 spoločností k 30.6.02014

 (c) Copyright 2011 EuroTRADING s.r.o. Optimalizované pre FireFox,OPERA,CHROME, SAFARI, IE8. Všetký práva vyhradené. Ste náš 321453 návštevník.