ČO JE TO  BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT a BEZPEČNOSTNÉ SMERNICE

 

Bezpečnostný projekt je ucelený materiál, vychádzajúci z aktuálneho stavu informačného systému a slúži na riadenie informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov v organizácii, tak aby nedošlo k ich odcudzeniu, znehodnotenou, alebo neoprávnenému použitiu.

 

Bezpečnostné smernice sú interným záväzným dokumentom organizácie, ktoré obsahujú popis opatrení a ich využitie v konkrétnych podmienkach, rozsah oprávnení a povolených činností osôb, ich zodpovednosť a hlavné úlohy a povinnosti osoby zodpovednej za dohľad nad ochranou osobných údajov.

Smernice musia byť zrozumiteľné pre bežného používateľa. Smernice schvaľuje osoba zodpovedná za informačný systém v organizácii, obsah bezpečnostných smerníc je vytvorený na základe návrhu organizačných, režimových opatrení navrhnutých v bezpečnostnom projekte.

 

Bezpečnostný projekt a Bezpečnostné smernice v maximálnej možnej miere eliminujú bezpečnostné riziká, ktoré môžu vzniknúť zberom, uchovávaním a ďalším poskytovaním osobných údajov dotknutých osôb. Je to výsledok podrobnej analýzy Vášho informačného  systému, ponúka riešenie pri možných bezpečnostných udalostiach a preto je potrebné považovať tento dokument za prísne dôveryhodný, ktorého obsah je rovnako citlivý, ako ostatné osobné údaje, ktoré spracovávate vo Vašom informačnom systéme. Prístup k tomuto projektu nesmú mať neoprávnené osoby.

 

V prípade vyžiadania si ho zo strany kontrolných orgánov je potrebné ich poučiť o povinnosti mlčanlivosti a vyžiadať si  písomné potvrdenie o prevzatí a vrátení.


 


(c) Copyright 2011 EuroTRADING s.r.o. Optimalizované pre FireFox,OPERA,CHROME, SAFARI, IE8. Všetký práva vyhradené. Ste náš 321466 návštevník.