KAMEROVÉ SYSTÉMY a BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT

 

Veľmi často sa zabúda, že osobné údaje sú aj tie,  ktoré sú zaznamenané audio a video technikou a platia pre ne špeciálne pravidlá.  Zákon myslí aj na kamerové systémy, ktorých prevádzkovateľ musí mať za určitých okolnosti tiež vypracovaný bezpečnostný projekt, nakoľko zákon stanovuje že osobné údaje nie sú len identifikačné údaje ako napr. rodné číslo, ale aj :

 

§ 4 Ods. 1… Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu, to znamená že aj video záznam, pretože sa na ňom nachádzajú všetky horeuvedené osobné údaje !

 

§ 4 Ods. 3 písmeno j)priestorom prístupným verejnosti priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore, alebo je to priestor, ktorý tak označuje osobitný zákon,

 

Na stránke úradu na ochranu osobných údajov píše JUDr. Zuzana Valková na otázku, či je potrebné mať vypracovaný BP, ak  kamerový systém monitoruje IBA súkromné priestory firmy.

„Monitorovaním priestoru vzniká informačný systém, ktorého prevádzkovanie podlieha zákonu o ochrane osobných údajov. Zamestnávateľ ako jeho prevádzkovateľ je tak povinný si splniť povinnosti, ktoré mu zo zákona v tejto súvislosti plynú. Jedná sa napríklad o povinnosť mať vypracovaný evidenčný list (registrácia v danom prípade nie je potrebná), zamestnávateľ je ďalej povinný o tom informovať svojich zamestnancov (táto povinnosť vypláva aj zo Zákonníka práce) a samozrejme zamestnávateľ je povinný mať vypracovanú buď bezpečnostnú smernicu alebo celý bezpečnostný projekt (to závisí od toho, či taký informačný systém je prepojený na internet alebo je prevádzkovaný v sieti, ktorá je prepojená na internet).“

 

Ďalej sa v zákone striktne definujú pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať pri prevádzke kamerového systému:

 

§ 15 Ods. 7 Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia, a to len vtedy, ak je priestor zreteľne označený ako monitorovaný; monitorovaný priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne označiť bez ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič informácií. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

Likvidácia kamerového záznamu:

§ 16 Ods. 7 Ak záznam vyhotovený podľa § 15 ods. 7 nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, je ten, kto ho vyhotovil, povinný ho zlikvidovať najneskôr v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

Naša spoločnosť nielenže vypracováva BP pre kamerové systémy, ale ich aj projektuje,  inštaluje opravuje a robí revízie na základe §7 ods.1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Každá takáto spoločnosť je evidovaná na krajskom riaditeľstve policajného zboru, ktorý licenciu vydal.

 

A keďže veľmi dobre poznáme ako takéto systémy fungujú, kde existujú možne riziká,  vieme vypracovať projekt a smernice tak, aby spĺňali tie najprísnejšie kritéria z hľadiska zákona o ochrany osobných údajov.
Zistiť či firma ktorá montovala kamerový systém, mala na to aj potrebnú licenciu, si môžete tu: MINISTERSTVO VNÚTRA


 

 (c) Copyright 2011 EuroTRADING s.r.o. Optimalizované pre FireFox,OPERA,CHROME, SAFARI, IE8. Všetký práva vyhradené. Ste náš 321455 návštevník.