Ochrana osobnych udajov - kamery

   

Bezpečnostný projekt pre kamerové informačné systémy (KIS)


Ochrana osobnych udajov - kamery Veľmi často sa zabúda, že osobné údaje sú aj tie, ktoré sú zaznamenané audio a video technikou a platia pre ne špeciálne pravidlá. Zákon myslí aj na kamerové systémy, ktorých prevádzkovateľ musí mať za určitých okolnosti tiež vypracovaný bezpečnostný projekt, nakoľko zákon stanovuje že osobné údaje nie sú len identifikačné údaje ako napr. rodné číslo, ale aj :

§ 4 Ods. 1 Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu, to znamená že aj video záznam, pretože sa na ňom nachádzajú všetky hore uvedené osobné údaje !

§ 4 Ods. 3 písmeno j) …priestorom prístupným verejnosti priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore, alebo je to priestor, ktorý tak označuje osobitný zákon,

§ 15 Ods. 7 Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia, a to len vtedy, ak je priestor zreteľne označený ako monitorovaný; monitorovaný priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne označiť bez ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič informácií. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Kamery inštalované v autách - autokamery


Autokamery sú majiteľmi áut veľmi obľúbené, nakoľko môžu v kritickej situácii veľmi dobe poslúžiť pri objasňovaní priestupku, alebo dopravnej nehody. Má to však aj niekoľko rizík a v niektorých prípadoch môže majiteľ (prevádzkovateľ) dostať aj vysokú pokutu. Kamerový záznam však môže pomôcť aj pri vymáhaní peňazí od poisťovne. Tie podobne ako polícia totiž smú použiť ako dôkaz všetko, čo prispeje k objasneniu prípadu. Záznam z kamery môže poslúžiť aj pri sťažností na konkrétneho policajta. Vo väčšine krajín sú záznamy z takejto kamery povolené, nie je však povolené jej zverejňovanie bez súhlasu osôb, ktorá sa na zázname nachádza. Úrad na ochranu osobných údajov preto vydal nariadenie, v ktorom sa presne píše za akých okolností a podmienok môže majiteľ auta prevádzkovať kameru.
Toto nariadenie si môžete pozrieť tu : KAMEROVÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VOZIDLÁCH
 
 

Technická služba


Naša spoločnosť nielenže vypracováva projekty pre kamerové systémy, ale kamerové systémy aj projektuje, inštaluje opravuje a robí revízie na základe §7 ods.1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Každá takáto spoločnosť je evidovaná na krajskom riaditeľstve policajného zboru, ktorý licenciu vydal. A keďže veľmi dobre poznáme ako takéto systémy fungujú, kde existujú možne riziká, vieme vypracovať projekt a smernice tak, aby spĺňali tie najprísnejšie kritéria z hľadiska zákona o ochrany osobných údajov.
Zistiť či firma ktorá montovala kamerový systém, mala na to aj potrebnú licenciu, si môžete tu: MINISTERSTVO VNÚTRA