Zodpovedna osoba - ochrana osobnych udajov


Zodpovedna osoba

Nechce na seba prevziať zodpovednosť za ochranu osobných údajov konateľ ani zamestnanec ?


Zodpovedná osoba (ZO), je osoba, ktorá je tzv. legislatívnym garantom spracúvania osobných údajov v spoločnosti. Dohliada na ochranu osobných údajov (správnosť postupov) klientov, zamestnancov, pacientov, študentov alebo iných dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sa spracuvávajú u prevádzkovateľa. Tento dohľad predstavuje množstvo úloh a činností, ktoré je ZO osoba povinná plniť podľa zákona o ochrane osobných údajov. Taktiež je to osoba, ktorá komunikuje s Úradom na ochranu osobných údajov a oznamuje a registruje informačné systémy.

Využite služby našej externej "zodpovednej osoby" a celá agenda prechádza na nás ( a vy sa zatiaľ môžete venovať v kľude svojej práci ). Zákon hovorí, že prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb, môže výkonom dohľadu poveriť jednu, alebo viac tzv. "zodpovedných osôb", ktoré dozerajú na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov. Ak zodpovednú osobu nepoverí, musí niektoré svoje informačné systémy oznámiť úradu a všetky práva a povinnosti automaticky prechádzajú na samotného prevádzkovateľa / konateľa spoločnosti ( napr. poučenie oprávnených osôb, posudzovanie a kontrola technických, personálnych a organizačných opatrení a mnoho iných povinností ). Taktiež pri prípadnej kontrole sám komunikuje s inšpektormi a zodpovedá sa svoje vyjadrenia.
Cena už od 49,- EUR / mesačne.  Od 25.5.2018 bude povinnosť mať Zodpovednú osobu celá štátna správa a viaceré spoločnosti.

Dôležité upozornenie !


Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ (GDPR) bude povinné určiť zodpovednú osobu v týchto prípadoch :
a) spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt ( mestá, obce, školy, školské zariadenia - a to aj súkromné...)
b) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu;
c) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky.

Čo dostanete od nás v cene Zodpovednej osoby :


a) osobné návštevy,
b) audit spoločnosti ( kontrola existujúcich zmlúv, VOP, formulárov …),
c) preškoľovanie oprávnených osôb,
d) zastupovanie pri kontrolách,
e) právne poradenstvo,
f) aktualizácia dokumentácie GDPR počas celej doby spolupráce,
g) informácie o aktuálnych zmenách v zákonoch a zapracovanie do praxe,
h) poradenstvo 8 hod. / denne 5 dni v týždni v súrnych prípadoch aj cez víkendy
i) poistenie v spoločnosti ALLIANZ s riadnym poistným certifikátom až do 100.000 EUR
j) komunikácia s Úradom na ochranu osobných údajov
k) riešenie podnetov od dotknutých osôb
l) všetky služby podľa potreby v oblasti ochrany osobných údajov

Minimálne znalosti zodpovednej osoby :


   Musí ovládať zákon č. 18/2018 Z.z. – Ochrana osobných údajov
   Musí ovládať zákon č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce
   Musí ovládať zákon č. 300/2005 Zb. Trestný zákon - Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi
   Musí ovládať časť ústavy Slovenskej republiky a základné ľudské práva a slobody
   Musí ovládať nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ - GDPR
   Musí absolvovať skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov
   Mala by mať prax aspoň 2 roky a absolvovať minimálne 3 kontroly

Výhody externej zodpovednej osoby :

Naša spoločnosť má 6 zodpvedných osôb, takže vieme posytnúť 100% služby 5 dni v týždni.

Pre všetkých máme bonus navyše :

Poskytneme pre Vás externú zodpovednú osobu a prevezmeme na seba všetky povinnosti a navyše vám poskytneme poistné krytie až do výšky 60.000,- EUR ( nakoľko pokuty udelené úradom za porušenie poviností môžu byť veľmi vysoké ).

Niektorí naši klienti, kde vykonávame činnosť externej ZO

( aktuálne ku dňu 1.10.2019 poskytujeme výkon externej zodpovednej osoby u viac ako 400 klientov z toho je viac ako 60 škôl )